പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് :- മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് / ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളും mlm.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടതാണ്
SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF MOBILE APPLICATION AND EPOS DEVICE FOR ADHAAR ENABLED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (AePDS) AND BANKING OPERATIONS Tender id : 2022_KSCSD_488121_1 more details visit: www.etenders.kerala.gov.in
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

About Us

Department of Civil Supplies & Consumer Affairs

 • The Civil Supplies Department discharges the important responsibilities of Public Distribution, enforcement of markets discipline and promotion of consumer awareness and protection of their interest. In the 60s and 70s it won many accolades for the pioneering achievements in the implementation of Universal Rationing System.

 • The Department of Civil Supplies functions under the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs of the Government of Kerala.

E-services

Commodity Details

 • commodity image

  Non Priority Non Subsidy Wheat

  Rs. 8.70/-

 • commodity image

  Non Priority Non Subsidy Rice

  Rs. 10.90/-

 • commodity image

  Priority Rice

  Rs. 2/-

 • commodity image

  Priority Wheat

  Rs. 2/-

 • commodity image

  Non Priority Subsidy Rice

  Rs. 4/-

 • commodity image

  Atta

  Rs. 17/-

 • commodity image

  AAY Rice

  Rs. 0.00/-

 • commodity image

  AAY Wheat

  Rs. 0.00/-

jQuery Photor Plugin jQuery Photor Plugin jQuery Photor Plugin
NIC Logo Digital India Logo ePortal Logo Digilocker Logo FCI Logo Food Distribution Logo India Govt Logo NIC Logo Digital India Logo ePortal Logo FCI Logo Digilocker Logo Food Distribution Logo India Govt Logo Digilocker Logo