എല്ലാ വിഭാഗം റേഷ൯കാർഡുകൾക്കും ഈ മാസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റേഷ൯ വിഹിതം
റേഷന്‍ കടകളുടെ നിലവിലെ പ്രവര്‍ത്തന സമയം:- 8.00 am to 12.00 noon & 4.00 pm to 7.00 pm
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

About Us

E-services

Commodity Details

 • commodity image

  Non Priority Non Subsidy Wheat

  Rs. 8.70/-

 • commodity image

  Non Priority Non Subsidy Rice

  Rs. 10.90/-

 • commodity image

  Priority Rice

  Rs. 2/-

 • commodity image

  Priority Wheat

  Rs. 2/-

 • commodity image

  Non Priority Subsidy Rice

  Rs. 4/-

 • commodity image

  Atta

  Rs. 17/-

 • commodity image

  AAY Rice

  Rs. 0.00/-

 • commodity image

  AAY Wheat

  Rs. 0.00/-

jQuery Photor Plugin jQuery Photor Plugin jQuery Photor Plugin

CARD TYPES

NIC Logo Digital India Logo ePortal Logo Digilocker Logo FCI Logo Food Distribution Logo India Govt Logo NIC Logo Digital India Logo ePortal Logo FCI Logo Digilocker Logo Food Distribution Logo India Govt Logo Digilocker Logo